2013aujoesIV(laat u voorlezen!)

 

Vallende sjteer


Tswelf aujoes zitst e veëdieg. 't Oavends noa elf oer zal 't jans jod tse zieë zieë. De Perseïden, d'r bekandste meteoresjwerm van 't joar. Vallende sjtere trekke inne litsjtreef durch de loeët. D'r Jiel zitst bij ziech hingenum. Heë kiekt noa de loeët. D'r sjtool noa hinge jeklapt. Zoeë kriet e jinne sjtieve nak. Wade óp inne vallende sjteer.  Wil zoeë jeer inne wónsj doeë.
't Vurriegs joar zoos e mit d'r Piet urjens óp de hei.
'Óp de hei kans te de vallende sjtere jód zieë. Doa is 't jans duuster,' zaat d'r Piet. Doe zose ze doa hingeruvver in inne sjtool. Ónger ing dekke. 't Woar kaod. Doarum hauw d'r Piet jet tse drinke mitjenoame. Dat hool hön werm. Evver vuurdat de sjtere ziech lose zieë, woare de tswai i sjlof jevalle. Wie ze 't mörjens wakker woeëde, date ze ieëtsjt inne janse jroeëse vallende sjteer tse zieë. 't Doeret effe vuurdat ze duch hauwe dat d'r daag in de loeët woar. De dekke en 't jedrenks hauw hön jód teëje de kauw jesjutst. Zoeë jód dat ze van de sjtere jedreumd hauwe.
Dat darf dis joar nit mieë passere. I sjlof valle. D'r Jiel hat ziech heem alling in d'r jaad jezatsd. I jen hoes is uvveral 't lit oes. 't Sjiengt jee lit eroes. Mit kloar oge kiekt d'r Jiel eróp. Mar wie heë óch kiekt, heë ziet alling mar wólke. Jing sjtere, waal inne wónsj. Inne vallende sjteer.