2013oktI(laat u voorlezen!)

 

Kollektere


Mit de kollektebus langs de duur joa, deed d'r Juup jeer. Heë nimt ziech de tsiet d'rvuur. In de noabersjaf kenne ze hem jód. Zieng kollektebus is jemindlieg óch jód jevöld. E vrundlieg woad, 't letste nuits. D'r Juup is óp de huegde. Rónk aesens- tsiet truft heë de mieëtste lu heem aa. Ze kieke nit ummer eëve vrundlieg, wen ze de duur ópmaache. Mar 't jezich van d'r Juup deed wóngere.
'Ach bis doe 't Juup,' zeët de vrauw Krauze.
'Joa, iech bin 't. D'r dokter maat de lu besser. En iech help mit an 't wónger.' Heë rammelt mit de bus en laacht. ''t Wónger va d'r jeldbuul'.
In weer en wink vuur 't kankerfonds, lu mit kranke nere, EHBO. Hu hat e ziene favoriete daag. Veer oktober, Dere-daag.  
'Vuur honder mit d'r sjnóp en meëlens mit koppieng,' laacht d'r Juup.
Wie heë nog kink woar, hoeët e de jesjiechte van d'r Franciscus. Inne rieche man deë al delet mit de erm lu. Hauw oog vuur diejinnieje die 't nit mekkelig hauwe. Vuur ziechzielver hool heë alling 't hoeëgnuedieje. Sandale en inne rok. Woar jeluklieg mit 't ainfache. Bouwet d'r ieëtsjte krissjtal. Vólt ziech heem tusje de dere. Jong mit jidderinne an d'r dusj. Oane oesnaam.
D'r Juup leuft mit de kollektebus durch de sjtroas. Heë fleut e lidje. E vuejelsje langs de duur. Heë hat jouw zin. D'r namensdaag van d'r paus, Franciscus. Deë viert dat fes nit óp inne jode troeën. In e riech palies. Nè, an inne ainfache hootsere dusj. Jedekt vuur lu die 't hel nuedieg hant. Die lang jenóg boese de duur jehaode zunt.