2013decIII(laat u voorlezen!)

 

Vuursjoes


Tsezame zitse ze in 't tejater. Mit jouw vrung. D'r pap en zieng döatesj. Inne vuursjoes óp de kris-jesjenker. De artieste haode de lu inne krisbol vuur. De wirkliegheet jekrumd. Oes-verjruesd en verklingd. Tserbriëeglieg. Kristalkloar.  
Sjtimme sjträue krislidjer oes vruier tsiete. Heavy metal kleuterlid 'Kling Glöckchen kling.'
Kriesje van 't laache. D'r zin van ónzin.
Kriesje va leed. Wat nit mieë is.
Mar 't blieve troane va vräud. Va kótbij. Ummer veule.
Ze zitse in d'r pluusj van ing roeë krismesbank. De moezieker, zenger, acteure. Oelk en bezinnóng. Jods-jedank. Tswai engele-sjtimme zinge uvver wem vier jeer hant. Die nit mieë hei zunt. Die vier vinge urjens bij d'r mond.
Da klinkt ing sjtim. 't Kriskink. Hoeëjer wie de sjliete, rendier en krisboom tempex-fiejoeëre.
''t Is nog noeëts, nog noeëts zoeë duuster jeweë. Of 't weëd ummer werm kloar.'
De lu junt noa heem. 't Is de naat va donnesjdieg óp vriedieg. Ee vuur tswelf.
D'r pap sjtikt de veerde keëts aa. D'r mond sjiengt kloar. D'r krisboom likt an duur. Wurpt ziene sjatte. Noa zóndieg kunt e eri. Sjiengt zie lid.
De oer sjleet tswelf oer. Urjens hat wal inne jeboertsdaag.
''t Is nog noeëts zoeë duuster jeweë'.
De döatiesj winke. Noa de mam urjens bij d'r mond. Ze vruie ziech óp krismes.
''t Weëd ummer werm kloar'.

 

vuursjoes - voorschot