2013decIV(laat u voorlezen!)

 

Krisdaag

D'r wink hat ziech jelaad. 't Is drueg. D'r ieëtsjte krisdaag. Jisteroavend danset d'r reën pietjer in de peul wasser. Jlietserete de krislempjer in de nase sjting. Sjtere óppen eëd. De moeziekante sjpillete tusje de sjoele durch. Ze hole ziech drueg mit druupjer oes de flesj.
Bij d'r krissjtal óp d'r plai is nog inne pool wasser. De bleer vas-jeplekt. De bilder zunt nit voetjewingt. 't Daach hat 't jehoade. Inne man mit ziene hónk leuft verbij. Heë jeet noa d'r beusj. Doa sjpatsere mieëdere lu. I jruupjer. Effe an de frisje lóf. De bee sjtrekke. Plaatsj maache vuur 't kris-aese. Sjtimme klinke. 't Jeet vuural uvver de tsiet va vruier. Woa me döks aa tseruk dinkt mit inne laach. Mar in 't verbij-joa jlietsere jraad óch troane. Vräud en leed in ee fes. Doarum lofe de lu i jruupjer. Bijenee um tse vertselle of tse sjwieje. Zukke de krisrouw in de natoer.  
D'r man mit d'r hónk leuft werm uvver d'r plai. Heë jeet noa heem. Bij d'r krissjtal sjunt tswai jonge en e meëdje. Ze zinge e lidje. 't Jeet uvver Christmas in Ireland. De zon jeet ónger. D'r sjatte van d'r krissjtal weëd langer. De lu zitse werm heem bij de krisbeum. Bij hön eje krisrouw. An duur is 't duuster. In d'r krissjtal óp d'r plai brent lit. Uvver d'r plai sjalt inne knal. E bumpje is aafjesjtaoche. Kribhillieje zunt nit oes de rouw tse bringe. D'r ieëtsjte krisdaag leuft óp zie end. Nog lang zitse de lu an d'r dusj. Mörje waad d'r tswaide krisdaag.