2011jannewaarV


(laat u voorlezen!
)

Tsiejaar

D'r maat sjtreumt vol. Hü weëd d'r nuie prins oes-jeróffe. Me is nuisjierieg. Weë is d'r prins va dis joar? D'r jong van d'r bekker? Of deë van de sjokkelaadfabriek? Me roant mar jet. Ee dink is zicher. 't Is inne jong en jee meëdje. Dat jehüet ziech en woarum? E fatsünglieg antwoad kan me doa nit ópjeëve. Me darf 't ziech zoeëjaar nit aafvroage. Wie durft me dat. 't Is ummer jeweë en 't zal ummer zoeë blieve. Inne prins en jing prinses. Misjien is 't jet oes de tsiet van de Neanderthaler.
D'r vasteloavendsverain hauw ziech bedaat um d'r prins oes e jroeës peëd tse losse kómme. E peëd oes de tsiet van de Jrieke. Nit zoeë lang jeleie wie de Neanderthaler. Óp 't podium hant ze ing auw sjtad noajebouwd. Doa sjpilt ing sjpaskapel. Inne man hat zienne jong óp d'r erm. Heë danst. Zieng vrauw sjoenkelt mit. Ze laacht.
'Sjun wa Bas.'
'Joa mama,' krient heë oes.
E sjtuk wieër sjteet inne man. Tsiejaar in d'r mónk. De heng jevauwe óp d'r boech. 'Wat ing sjtróngsmoeziek,' rauwelt heë.
De tsiejaar jeet in d'r mónk óp en neer. D'r Bas klatsjt in zieng heng.
'Iech wil óch kloon zieë,'
'Da mótste nog effe wade,' zeët de mam.
Óp de buun sjteet ing prinses mit inne jroeëse bril. Doa weët noen e toneelsjtuk ópjeveurd. D'r pap zetst d'r Bas óp zieng sjouwere. Zoeë kan heë 't besser zieë. 't Junke hat de jrüetste sjpas. D'r man van de tsiejaar drieënt ziech um.
'Wat inne zeek. Wentste hei prins mós weëde, bis te toch jesjtroafd.'
Heë leuft voet.
'Herjodspeëd,' zeët de mam. 'Wat inne rare.'
An d'r sjloes van 't sjtuk kunt d'r prins oes 't peëd. D'r pap, d'r Bas en de mam róffe, 'Alaaf!' Da junt ze noa heem.
'Iech wil óch prins weëde,' zeët d'r Bas.
'Jód,' zeët de mam, 'ózze prins. Vier vange va hü aaf aa tse sjpare.'
' Waal euro's,' laacht d'r pap, 'en jing tsiejarebenker.'