2011fibberwaarIV


(laat u voorlezen!)

Sjlajer

Óp d'r maat sjtunt ze aa-jepriesd. De sjlusselblomme i bónkte klure. Tswai sjtuk vuur inne euro. Ze sjtunt jerijd midde fibberwaar in ing vrugjoar-zon. De vasteloavend nit wied voet. 't Jieëft e vroeë jeveul.
Óp ing bank  zitst inne auwere man. De tsiet is hem aa tse zieë. Ing jónger vrauw kunt neëver hem zitse. Het laacht. Inne sjtroalende vrugjoarklank. 't Bild vuur inne sjlajer. Doa óp die bank.
'Sjlusselblomme roeë en wies. Maache vasteloavend óp.'  Mit moezziek vuur trom, tröat, sjelleboom. Hel jenóg vuur ing sjtroas. Winnieg krach, vöal klank. I tswai takt um tse sjpringe. I drei takt om ziech vas tse haode. Nui, frisj. Orzjienel, nit aafjekiekt. Noen jebore. Sjpas um de sjpas. Ing vasteloavend lang. Joar noa joar. Va jónk bis oad.  
De jong vrauw leuft wieër mit in de hank ing roeë sjlusselblom. Jesjónke durch d'r man. Heë zitst nog op de bank. Óp d'r sjoeës ing sjlusselblom. Ing wiesse. De kröam weëde aafjebraoche in  de middiegwermde.
De bank is leëg. D'r sjloes van 't lidje vuur dis joar.
'Sjlusselblomme roeë en wies. Mieë wie inne euro sjpas.'
Inne sjlajer um ziech tse vräue. Nog effe wade.
En da bis nieëks joar.
Óp de bank.