2011meëtsII


(laat u voorlezen!)

Nieëks joar

Zivvetsieg protsent kans óp reën. Drei sjtond zon. Zoeë weëd hü verwaad. Jister nog e sjtroalend klure-fes. Hü verbij. De pieng doebbel jevóld in inne wasserkauwe daag. Va oes-jebloaze tröate en verlepsjde ballonge.
Inne frisje wink fleut um de oere. De milletsien teëje d'r kater va kwietweëde. D'r èsj oes-jesjträud. Jebloaze in inne voeëjeltrek um 't nieëks joar óp sjpasvlüejel tseruk tse drieve.
Ing dónkele jesjtalt sjreit durch 't landsjaf. I klonesjrit. D'r kraach ópjezatsd. De heng i jen tèsj. D'r kop eraaf. Jiddere sjrit kótter noa 't leëve van alle daag. Of toch nog inne herrik sjurje? 't Fes nog ins veule? Of durchlofe? Wie flotter verbij, wie  besser?
An 't end van d'r landwèg sjteet e hoes. De roeë, jeël, jreun vaan weëd eri jehold. De beum rónk 't hoes weëde ins zoeë duuster. In d'r jaad hinge 't hoes hange klone-antsug an de wèsjlieng. Nog ee moal inne dans óp de tüen van d'r wink.
E zöldervinster sjteet óp. D'r echo van 't letste lidje klinkt. De aafjelofe naat bij 't noa heem joa mit letste kraf jezónge. 'Nieëks joar dan sjtunt vier werm hei.'
E lidje va hofnoeng.