Sjlingere

D'r vasteloavend sjliecht ziech kótterbij. Hei en doa is al jet tse doeë. Vuur 't Bertie en d'r Wiel is 't nog jet tse vrug. Die daag mit vasteloavend is vuur hön jenóg. Ze neëme ziech de bus. Vare e paar dörper wieër. Doa zunt ze al ing tsiet nit mieë jeweë. Ze kanne ziech entzinne dat doa e dink is mit jouwe kaffieë en lekkere vlaam. Óp d'r maat is jee miensj tse bekenne. Ze lofe jet sjtroase durch. Hei en doa hingt ing vasteloavendsvaan. E paar lu sjtaeche d'r waeg uvver. Ze junt inne zaal eri.
'Zouw doa jet tse doeë zieë, Bertie,' zeët d'r Wiel.
'Jiddenfals, Wiel,  jinne vasteloavend. Angesj zouw wal moeziek eroes sjalle.'
Nuisjierig maache ze de duur óp. Zient inne lange jank mit ing duur. Nuuks tse hure. Ing vrauw kunt durch de duur.
'Uur kant eri kome.'
 't Bertie knikt vrundlieg.
'Is doa jet tse doeë?'
'Joa drei zengere. Jidder i zieng eje sjproach. Zieër melodiesj. Um tse jenisse.'
Ze kieke d'r zaal eri. Óp de buun sjtunt de insjtroemente veëdieg. Vuural jietare. In d'r zaal is plaatsj jenóg. 't Bertie en d'r Wiel zetse ziech an e dusje. De jes uvver inne sjtool. Ze besjtelle ziech jet tse drinke. 't Preuft al noa mieë dizze middieg. De drei zengere junt de buun eróp. Ze zinge en sjpille. Hön versjiedene sjpröache weëde ee. I moeziek oane óngersjeet tusje lu. Tuen heëve diech óp. Ing wólk va versjtendnis. Confetti dwarrelt. Sjtimme, sjlingere va wermde. Vuur 't Biela en d'r Wiel is 't inne middieg um tse behaode. 't Verbingt. Um ziech tse vräue. Óp vasteloavend en nog mieë. Zoeë junt ze noa heem. Vertselle 't an jidderinne deë 't hure wil. Inne sjunne zóndiegmiddieg.
Nieëkste kier kome ze werm. Mit nog mieë lu.
Um ziech tse werme.