Boere
 

D'r tsóg viert durch de huevele. Hei en doa likt nog jet sjnei. 't Biela en d'r Karl junt inne sjpatseerjank maache in de natoer. Ze vare e sjtuk mit d'r tsóg. Nog mieë lu zunt dat va zinnens. E sjtuks-je wieër zitse tswai manslu neëveree. Inne va dön zeët: 'Vöal boere in de trein.'
'Sssjt,' zeët d'r angere, 'nit ezoeë hel.'
D'r Karl sjtuest zieng vrauw aa.
'Has te dat jehoeëd? Boere neumt e ós.'
't Biela winkt ins mit d'r kop.
'Weë zeët dat e 't uvver ós hat?'
'Weë angesj? Doa zitse vuural lu oes ózze trengel.'
'Los 'm doch jeweëde. 't Is inne erme haos.'
'Inne erme haos kan óch pieng doeë.'
De tswai manslu vange aa tse laache.
'Dat zunt jing boere,' zeët d'r inne. ''t Zunt Duitsers.'
D'r Karl sjnoeft ins.
'Nog sjlimmer, Duutsje.'
D'r tsóg hilt aa. D'r Karl en 't Biela sjtunt óp. Zoeë wie nog mieë lu. Allenäu sjpatseerjengere. Ze jenisse de janse jeëjend. Veule ziech doa-i heem. D'r Karl bliet bij de tswai manslu sjtoa.
'Piere zage ze doch teëje de lu van de sjtad?'
De tswai manslu kieke 'm ins aa.
'Piere hat jet mit doeëd tse maache.'
Heë leuft durch. Drieënt ziech nog ins um.
'Boere hant jet mit leëve tse maache.'
De tswai manslu zitse mit d'r mónk vol tseng. D'r Karl laacht en leuft hinger 't Biela aa.
'Jouw rees noa de piere.'
An duur pakt 't Biela d'r Karl bij d'r erm.
'Koom boer. En sjtrak uvver 't Duutsj noa heem.'
Ze lofe durch.
Hönne sjpatseerjank durch de huevele.
De huevele van allenäu,