Hats

Jraad um ing drieën sjtunt sjilder mit laachende bilder. Ze vertselle wie jód of wie
sjleët 't jeet. Jiddenfals wille ze  allenäu zörje, dat 't besser weëd. E paar manslu sjtunt d'rbij. Ze sjtrieje ziech. Weë is d'r betste? D'r Joeëhan kunt mit d'r hónk verbij.  D'r Hannes leuft óch uvver d'r sjtoep.
'D'r fiets nog in d'r sjtal, Hannes,' zeët d'r Joeëhan.
'Iech waad óp 't vrugjoar, Joeëhan.'
Deë laacht ins. Heë kiekt noa de manslu bij de sjilder.
'Doe wits Hannes. 't Is of  tse kaod of tse werm. Tse naas of tse drueg. Wienieë is 't jód?'
D'r Hannes laacht óch ins.
'Iech vaar mit d'r sjrit van 't hats. Doa kom iech 't wiedste mit. Wienieë dan óch.'
D'r Joeëhan knikt.
'Doa weël iech óch vuur.'  
Ze lofe durch. Losse de sjilder hinger ziech.
Doa is 't nog lang ónrui-ieg.
''t Hats,' zeët d'r Joeëhan nog ins.
Inne sjtille laach i zie jezich.