Sjild

D'r Joeëhan maat zieng rungde mit d'r hónk. 't Is nog vrug. Bij de sjilder mit de laachende bilder is jinne tse zieë. De sjtimtsiet is verbij. De mieëtste bilder zunt bemoald mit inne sjwatse sjtif. Sjnautse, beëd, brille, oere. E paar zunt haof aafjeraese. E sjtuk wieër sjteet inne man jebukd bij inne lampepoal. Heë maat e sjild los. D'r Andris kunt aalofe en bliet sjtoa. Mit inne jrielaach in 't jezich bekiekt heë ziech d'r man bij 't sjild.
'Doe zals wal nit jód jesjloffe han?'
D'r man kunt reët. Heë hat inne roeë kop. Jenauw zoeëwie zieng partij. Bekiekt ziech d'r Andris en bukt ziech werm.
'Iech bin jinne sjlofkop,' zeët e.
Heë jeet wieër mit 't los maache van 't sjild. Zie jezich zoeëwie nog jet tse laache woar vuur hem. Hofnoeng. Noen verdris. D'r Andris leuft durch.
'Doe has besjtimd inne kater.'
D'r hónk va d'r Joeëhan ruucht an 't sjild.  D'r man keurt d'r hónk.
'Zicher de dierenpartij.'
Heë laacht. Liecht werm óp zie eje bild.
'Dat sjtimt,' zeët d'r Joeëhan.
D'r hónk kwispelt mit d'r sjtats. Va links noa reëts. En tseruk. D'r man deed 'm noa.  Mit d'r kop va links noa reëts.  
'Joa, nae. Joa, nae.'
D'r Joeëhan leuft durch.
'Doarum jinne kater?'  
D'r man sjteet mit 't sjild i jen heng.
'En jinne sjlofkop.'
D'r Joeëhan drieënt ziech nog ins um.
'Dat tselt. Of nit?'
Jee antwoad. D'r man leuft de anger zie óp. 't Sjild ónger d'r erm.
D'r Joeëhan kiekt 'm noa.
'Ocherm.'