Kroeënjoar

De rivier sjtreumt. Bote vare verbij. 't Wasser kloetsjt teëje d'r kank. D'r Wiel sjpatseert uvver d'r vóspad langs 't wasser. Zie klingkink an de hank. Heë hat ing kroeën óp d'r kop. E jesjenk va zie klingkink. Hu viert e zie kroeënjoar. D'r Abraham likt al ing tsiet hinger 'm. Noen is d'r Jakob an de rij. 't Vrugjoar is doa. Inne daag um jöarieg tse zieë.
Oes e jroeës hoes an de uvverzie van d'r waeg klinkt moeziek. Fiengelienge. De tuen drieve uvver 't wasser. Bote va vräud. Bringe versjtendnis. Verbinge lu. D'r Wiel danst. 't Klingkink huppelt mit. De dure van 't hoes sjtunt óp. Jidderinne is welkom. Vuural de lu die 't hel nuedieg hant. Hu zunt dat lu óp de vlóch. Welkom in e kastieël va leefde.
Trimmere kome verbij. Ze klatsje en wieze noa de kroeën van d'r Wiel. E sjtuk van de dijk is aafjezatsd mit droad. Sjöaf jraze. Ze blöake. D'r Wiel deed ze noa. 't Klingkink laacht. 't Wiest noa e lam. 't Sjtes-je wagkelt. 't Drinkt bij zieng mam.  E tsietjse blieve ze kieke. Da lofe ze tseruk. D'r Wiel hat 't klingkink óp d'r erm. E könneklieg jeveul. Heë dreëgt 't óp heng. Zoeë riech. Fiengelienge klinke. Noa heem.