Bucherwaech

‘Jel diech óch e bóch, Karl. Da kanne vier zóndieg tsezame mit d’r tsóg reze.’
’t Biela hauw ziech in ’t bucherjesjef e bóch jejole. ‘Sapiens’ sjteet mit jroeëse lettere dróp. Dat hauw d’r man van ’t bucherjejsef, d’r Mat ‘m  aajeroane.
’Dat bóch leks te nit zoeë mar voet. Dat lieët diech nit los.’
Heë hat reët kraeje. Wen ’t Biela mar effe de tsiet kriet, leëst ’t drin. D’r tillevies kan doa nit teëjen óp. Doabij kroog ’t e bóch mit inne bucherlegker jesjenkt. Dat jieët reët óp ing tsógrees. D’r letste zóndieg van de bucherwaech ummezuns mit d’r tsóg. D’r Karl hat doa óch wal zin i. Heë jeet noa d’r Mat. ’t Is nog inne sjoeëlkammeraad va hem jeweë. Dat woar de tsiet dat d’r Karl de mieëtste bucher i zie leëve jeleëze hat. Vuur de sjoeël. Doanoa ejentlieg alling mar in de vakans. Went e noen nog in ’t bu-cherjesjef kunt, is ’t um e jesjenk tse jelde. En um ziech jet mit d’r Mat tse vertselle.  ’t Letste wat e jeleëze hat jong uvver inne foesballer. Noen wil e jet angesj. Bij de bu-cherwaech jehuurt ziech literatoer.
‘Iech zuk jet Mat, wat an vruier deed dinke.’
D’r Mat laacht ins.
‘Arendsoog’.
Óch d’r Karl laacht.
‘Wits te ’t nog? De filme van d’r Rintintin óp d’r zóndiegmiddieg in d’r kino?’
‘Joa,’ zeët d’r Mat. ‘Die bucher ligke bij miech óp d’r zölder.’
‘Nae Mat, iech wil nog ins zoeëjet leëze wat vier vruier óppen sjoeël hauwe. Lietera-toer!’
‘D’r Arendsoog woar de lieteratoer oes ós kingertsiet. Iech hol diech e bóch eraaf. Kans te va miech han.’
D’r Karl jeet d’rmit noa heem. D’r Mat hauw ‘m óch nog e bucherwaechjesjenk d’rbij jedoa. Óp zóndieg sjtieje ze in d’r tsóg. ’t Bucherwaechjesjenk i jen heng. ’t Is ’t tsóg-keëtsje. Ze broeche ’t nit vuur d’r poal tse haode. Nit óp d’r piep tse wade. Doa zitse nog mieë lu in d’r tsóg. Mit e fónkelnui bóch. En d’r Karl mit d’r Arendsoog óp d’r sjoeës. D’r sjtub uvverleëft. Jewase bis óp d’r zölder.
D’r Karl en ’t Biela zitse neëveree. Arendsoog en Sapiens. Kingertsiet jewase bis hu. Lieteratoer van alle tsiete.