Ane

De loeët sjtrak blauw. D’r wink frisj. E paar jraad boave noel. De sjattens lenge ziech in de herfszon. Va beum teje jieëvele. Inne durchdewaechse daag. Lu mit kappe, mutjse óp d’r kop. Sjalle jeknupd um d’r haos. Winkterjes teje de kauw. Inne inkele hód. Ze vertselle ziech jet. Inne lierer en kinger kome aalofe. Inne kuunsler lekt tusje sjtroase sjting kóffer pleëtjer in de sjpies. ‘Hier woonde’ sjteet dróp. Name jejrifd. Da-tum va moad. Urjens in Europa. De kinger legke wiese sjting. Ing Jude-erinneróng. Vuur ing jesjeftsroet sjteet inne doedelzaksjpiller. Zieng tuen weersjpeiele d’r troer va krig. Jude aafjeveurd óp inne jeweune daag. Ing keëts brent in ing sjtalluet. Blomme klure d’r sjtoep.
Jiddere daag weëd ‘t mieë herfs. Vus lofe oane tse sjtruuchele langs de sjting. D’r winkter durch. Bis in d’r vrugjoarmond mai. Hu inne bezóngere daag. Veer mai. Ze blieve sjtoa. Tswai menute. Lang jenóg um tse ane.
Jenis d’r vrid. Ziech tsevreie.
Jinne krig. Zörg um leëve.
En va hatse wille. Dat noeëts mieë.