Praag

Lu. Uvveral lu. In versjiedene sjpröach. De Tsjeche sjpraeche hön in ‘t Engelsj aa. Kammera’s. Tillefoons óp kule. Selfies. Ze vroage um ing foto tse maache. Drei
vrauwlu jeëve inne man d’r tillefoon. Heë kniepst ziechzelver. Hilt d’r aparaat verkierd erum. Ze laache hatslieg. Wie versjiede de sjproach óch is, die weëd versjtange. Ze jeëve ziech e kniepsoog.
Bij de synagoge weëd sjtreng jekontroleerd. Papiere keppele weëde oes-jedeeld. Bij inne man roetsjt e uvver ziene kop. Heë zeët jet va chewing gum. Wilt ‘t kepje zicher doamit óp zieng plaat vasplekke. Ing vrauw sjtruuchelt uvver ‘t sjtuupje an d’r i-jank van de synagoge. Inne sjtolpersjtee.  An duur sjtunt jraafsjting. Sjeefjezakt in de joare. Sjtinker ligke dróp en brifjer drónger jeduid. E tseeche va bezuk an d’r jesjtórvene.
In loeët hingt inne helikopter. D’r marathon trukt durch de sjtroase. Ing sjtim sjalt. Vöal lu óp de bee. Um tse kieke noa bee die beweëje. Beweëje in de sjtad mit jieëvele oes jans jet joarhóngede. Romantiesj. De Moldau sjtreumt. Tuen klinke. Smetana. D’r Mozart hat nog ing tsiet I Praag jewoeënd.
Óp d’r Wenceslausplai treëne kuunsler óp. D’r jroeëse plai. D’r plai va vrijheet. Bevrijd van ‘t communisme. D’r oam va d’r Dubcek, d’r Jan Palach, d’r Havel sjtriecht uvver de köp va bezukkere. Kinger sjnappe noa zeefbelle.
Óp ‘t sjtuupje vuur ‘t sjtadhoes jieët ing mam heur kink de brós. E sjtil moment. E sjtil leëve. D’r daag va mörje. Tsouwkónf vuur Praag.
Hod d’r vrid. Lu. Uvveral.