Meersjebild

D’r letste zamsdieg in d’r mai. Zommerlieg werm. Dure en vinstere óp. Inne daag um tse jenisse. D’r Joeëhan en zieng vrauw sjpatsere jemuutlieg noa d’r maat. Ze kome langs ’t jesjef van d’r hoaresjniejer. De duur is tsouw. E sjildje hingt óp de duur. ‘Hu, vanaaf ing oer jesjlaose.’
‘Die zalle óch wal vrug doa zieë,’ zeët d’r Joeëhan.
Zieng vrauw laacht ins.
‘Da kans te diech nog jemuutlieg jet mit hön vertselle.’
D’r Joeëhan zuet ins. Wieër zeët e nuuks.
D’r Wiel zitst bij ziech hingenum in d’r jaad. Tusje de blomme sjteet e bild. D’r kröatsjkönnek. Jesjónke durch vrung. Vuur d’r daag va hu. Inne jes-jiechtedaag.Jisteroavend sjtónge ze d’rmit vuur de duur. Zie klingkink wiest d’rhin. Óp d’r dusj likt e bóch mit de meersjer van d’r Grimm. ’t Ieëtsjte meersje is dat van d’r kröatsjkönnek. D’r Wiel leëst ’t vuur. Zie klingkink loestert. Kiekt mit jroeëse oge noa ’t bild. An d’r sjloes van ’t meersje zeët ’t klingkink.
‘Nog ins opa.’
D’r Wiel laacht. Heë leëst ’t nog ins. ’t Klingt kriet nit jenóg d’rva. Óch d’r Wiel nit.
Tsezame junt ze ’t middiegs noa d’r maat. ’t Klingt mit e ies óp de voes. ’t Is in de wól-ke. D’r opa en ’t klingkink. E bild tusje de blomme. E meersjebild.