Rozza

Heë hat ze jezieë dizze mörje, d’r Hannes. De rennere mit jet va rozza. Sjunker, zök-ke, trieko. ’t Is hu Tommie-daag. Raeste óp terrasse mit rozza kóch. D’r Hannes vieët mit e rozza hats i zieng eje klure. ’t Hat ‘m jevräud de letste paar waeche. D’r Giro. Inne Hollender hat jewonne. En óch nog va zoeë kótbij.
D’r Hannes jenist ’t fietse. ’t Beweëje. D’r wink veule. De lóf losse beweëje. Fietse boese de sjtad mit de rozza vane. De huevele óp. Bij ing bank hilt e aa. Eest ziech ing bóttram. Drinkt e paar sjluuk. Sjtikt ziech inne lollie in d’r mónk. Inne rozza lollie. Vieët wieër. Laacht um ’t rozza va ziene lollie.
Kótbij heem sjtunt sjilder langs d’r waeg. Ing póp dróp jemoald. ’t Tseeche van inne moeziekprojram. Jiddes joar mit Pinkste. E jroeës moeziekfes. Jans rozza. Drei daag lang.
D’r Hannes vieët langs ’t hoes van d’r Joeëhan en zieng vrauw. D’r Joeëhan zitst i ziene sjtool bij de vinster. Leëst ziech nog ins ’t bóch. Mit zieng jesjiechte. Heë zitst óp ing wólk. Ing wiese wólk óp inne rozza daag.