Kieësje

E sjild sjteet langs d’r waeg. Kieësje kan me doa jelde. Dat sjteet jroeës in ’t roeë jesjraeve. In de kieësje-tsiet zukt d’r Hannes deë trengel jemindlieg óp. Um
kieësje tse jelde. Óp inne dusj vuur ’t hoes sjtónge de kieësje i beks-jer veëdieg. Ing vrundlieje vrauw verkoat die. Mit inne laach in ’t jezich. Inne mónk in de kluur van de kieësje. D’r Hannes kriet ’t wasser in d’r mónk, went e draa dinkt. Dikke roeë sjpekkieësje. Heë sjtiegt aaf. Ing entäusjoeng. Óp de plaatsj van de vrauw en d’r dusj sjteet inne apperaat. Beks-jer mit kieësje sjtunt hinger duchzichtieje duursjer. Heë mós d’r nommer van ’t duursje i-tieke. Papiere jeld of muntse. ’t Wesseljeld velt in e beks-je. ’t Duursje sjuuft an zie. D’r Hannes pakt ’t beks-je droes. Oane jet tse zage hat e kieësje jejole. Boave óp d’r apperaat sjteet ing foto van e meëdje. Het sjtikt ziech ing kieësj in d’r mónk. Ziene vrunk sjteet d’rneëver. Inne erm uvver de sjouwe-re van ‘t meëdje. Heë kiekt de kieësj noa. D’r Hannes bekiekt ziech ins de foto.
‘Winniegstens jet,’ dinkt e.
Heë sjtiecht óp d’r fiets. D’r zin um ing kieësj tse aese is jroeës. Lieët ’t evver zieë. Went e an ing aavingt, da eest e óch ’t janse beks-je leëg. D’r waeg leuft sjtiel um-hoeëg. D’r letste huevel vuurdat e heem is. Heë huet de tuen van inne saxofoon. In de tswaide drieën sjteet inne moeziekant. Sjpilt vuur fietsere. Inne moeziekaliesje dui in d’r ruk berjóp. D’r Hannes bliet bij hem sjtoa. Kiekt noa de vingere van d’r moezieker. Ze zunt roeë jelakd.
‘Serenade vuur d’r Thijn,’ vroagt d’r Hannes.
D’r moezieker knikt. D’r Hannes pakt ’t beks-je mit de kieësje oes de taesj. Sjtikt ziech ing kieësj in d’r mónk. Zetst ’t beks-je vuur d’r moezieker óp jen eëd. Deë knikt nog ins. D’r Hannes vieët wieër. Mit d’r jesjmak van ing kieësj. De tuen van inne saxofoon. Ing symfonie. Zoeë zus is moeziek.
’t Sjmaacht. Wat e fes.