Verware

De veëntjer hónge nog e paar daag an d’r plavong. Bis ze oes-jesjloffe woare. ‘t Woar e zoeë sjun moeziekfes. En doe koame óch nog de oranjevrauwlu d’rhinger. Doa mósse ze va bij kome. D’r Joeëhan en zieng vrauw. Óch ‘t sjtriks-je va d’r hónk  jeet noen in de doeës. E paar moal is d’r Joeëhan mit d’r hónk langs ‘t jesjef van d’r hoarsjniejer jesjpatseerd. ‘t  Winkend sjtriks-je an d’r sjtats. De duur bloof tsouw.
‘‘t Zal wal an ‘t weer ligke,’ daat d’r Joeëhan sjpassieg.
Heem sjteet de doeës mit de veëntjer óp d’r dusj. Zieng vrauw hat d’r kaffieë veëdieg jezatsd. Ze zetse ziech an d’r dusj. Rónk de doeës. Erinneróng an al die daag. Vol va zonnesjien. Óch de reëne daag. Jenosse va de daag mit hön moeziek. De daag mit de heng óp de oere, mit de heng vuur de oge woare d’r óch.
De doeës bringe ze dierek noa d’r zölder. D’r toeën bliet in hön duchklinke. Dat is wat de moeziek maat. D’r klank vuur ‘t nieëkste fes. Dat kunt d’r besjtimd. Um mit tse viere. Moeziek mit inne oranje rank.
D’r Joeëhan en zieng vrauw junt eróp. De heng an de doeës. D’r klank in de oere. Sjpas vuur de oge. Noa d’r zölder. Verwaarplaatsj vuur zoeëvöal vräud.