Buienradar

Dat hauwe ziech bedaat, d’r Hannes.
‘Dizze mörje fiets iech de sjtielste huevele hingeree. De könnejinne-etappe.’
‘t Weer is de letste tsiet nit zoeë zommerlieg. Vöal reën. En wen ‘t drueg is, vieët e voet mit d’r jas aa. Zoeë frisj. En dat in d’r aujoes. D’r herfs kunt kótterbij. Winnieg daag nog um de wermde tse jenisse. ‘t Oavends weëd ‘t vrujjer duuster. Mar hu is sjun weer profetseid. Vuur alle zicherheet kiekt d’r Hannes nog ins óp d’r buienradar. Drueg bis zicher tswelf oer. Fleutend vieët e voet. Zoeëjaar d’r jas kan oesblieve. Boave óp d’r ieëtsjte huevel kan e wied kieke. De mörjezon sjiengt. Jet dunne sjlaierwólke. Óch dat woar profetseid.
Vuur ziech ing blauw loeët. Wied voet ziet ‘t blauw waal dónkel oes. D’r Hannes vieët eraaf. Noa d’r nieëkste huevel. Dat is inne sjtiele. D’r Hannes sjakelt ‘t klingste verzets. Heë kunt tsefort in d’r jouwe pendaaltrit. D’r waeg krónkelt tusje weiets sjtiel umhoeëg. D’r Hannes oamt deep. Doa huet e inne vrachwaan hinger ziech aakome. D’r waeg is tse sjmal um ‘m langs tse losse joa. D’r Hannes hilt aa in d’r jraasrank langs d’r waeg. ‘t Is inne drekswaan. Nit jód vuur de sjtiemoeng van d’r Hannes. Mit muite kan e werm óp jank kome. Heë sjokkelt. Inne scooter kunt óch langs. Blauwe sjwaam hingt uvver d’r waeg. Werm sjtiegt e aaf. Heë durft nit tse oame. Mar heë mós waal. Wen de wólk voet jetrókke is, jeet e wieër. De vräud van de könnejinne-etappe is nit zoeë jroeës mieë. Boave is inne sjunne oeskiek. Nit vuur d’r Hannes. Tusje ‘t oame durch ziet e de dónkel blauw loeët sjwats weëde. D’r ieëtsjte betste waech sjleet e
reëts aaf. Drupe valle. E sjtuk fietst e durch d’r busj. Inne helle sjlaag. Ónweer. Aafsjtieje vuur inne drekswaan, inne scooter en noen ónweer. Heë ziet ziech nit óp de hoeke zitse. Wied van de beum. Langs d’r waech. De bee bijenee. Of jraad nit? Heë zetst ziech d’r bril aaf. Zoeë flot wie meuglieg noa heem. In inne karjeer. Vuuruvver jeboage. Pratsjnaas. De klattere vleie ‘m um de oere. Zoeë kunt e heem. Sjtiegt aaf. Sjtelt ziech mit de bee oeseree. Kiekt eróp. Inne jroeëse vlók.
‘Buienradar.’
Inne dondersjlaag sjalt durch de sjtroas.
‘Óp de könnejin,’ ruft d’r Hannes.
‘Wat bis doe inne drueje,’ zeët e teëje ziech zelver.
Heë laacht ins.