Treffe

Ze treffe ziech ee moal in ‘t joar. De tswai Karle en d’r Juup. In ing jroeëse sjtad. Urjens in d’r mond aujoes. Ze kenne ziech nog va lang jeleie. Tsezame óp dezelfde sjoeël. Ing erinneróng de muite weëd um ziech nit oes ‘t oog tse verlizze. Ze zunt jewase in de joare. Inne Karl is nog ummer kling blaeve en d’r angere Karl dreëgt jemindlieg ing kap. D’r klinge Karl is al ing tsiet óp ‘t sjtation. D’r Karl mit de kap is óngerweëgs i-jesjtiegd in d’r tsóg van d’r Juup. Ze duie ziech wen ze ziech zient.
‘‘t Vrekt van de k’s,’ zeët d’r Juup.
Inne laach sjalt durch de hal van ‘t sjtation. Inne janse daag hant ze vuur ziech. Ze vange aa óp e terras. Kaffieë. Vlaam jieët ‘t doa nit. Waal appelkóch. Werm, mit sjlagroom en ies. ‘t Meëdje dat hön bedeend is vrundlieg. De Karle en d’r Juup óch. Dat zunt ze nit verlierd. Werm deë laach. Da weëd ‘t eënsj. ‘t Jeet uvver krankhete. Uvver ‘t hats, de kneie en d’r boech. Mar hu zunt ze jezónk. Vuurdat d’r kóch óp is, weëd ‘t werm loestieg. D’r plaan vuur d’r daag weëd jemaad. E sjtuk mit de boot. E museum. D’rtusje durch kalle uvver jister, hu en mörje. En  e bruedje aese.
Ze wase in d’r daag. D’r Karl ummer kling. D’r Karl ummer mit de kap óp. En d’r Juup deë ‘t betsale rejelt. An d’r sjloes van d’r daag kunt e beer óp d’r dusj. En inne jroeëse telder. ‘t Sjmaacht noa mieë. Nieëks joar treffe ze ziech werm. Mit dezelfde erinneróng. ‘t Jieët hön e werm jeveul. Jebórje in de sjproach, woa ze  mit ópjewase zunt. Dat bliet alle tsiete. Ziech heem veule in de erinneróng. ‘t Vräue óp mörje. Ze verabsjiede ziech óp sjtation.
‘Auw bule,’ zeët d’r klinge Karl.
Ze kieke ziech aa. En tsejeliechertsiet zage ze alle drei: ‘Paas óp doe.’
‘Nuuks auwbule,’ zeët d’r Juup. ‘Dat jieët ‘t nit. Zicher nit in ós sjproach. Ieëwieg jónk.’
Ze duie ziech en laache hatslieg.
De tsug kome kót hingenee. Uvver ‘t jelais va kome en joa.