Sjtórm

Doa sjtónge ze werm. ’t Angèle en d’r Free. Bij de zieë. E joar jeleie woare ze óch doa. Wie zoeë döks in jans jet joare. ’t Bild va jolve, wink, horizon. ’t Bliet. Ze veule ’t kótterbij kome. Jiddes joar e sjtuks-je kótter. D’r wink wurpt ziech óp. Sjtórm hant ze jemeld. En hoeëgwasser. Hön sjtimme vleie in d’r wink mit. De jolve hoeëjer. Sjoem-köp uvver ‘t sjtrand jebloaze. D’r zank sjniet de hoed. ’t Angèle en d’r Free haode ziech vas anee. Ze legke ziech in d’r wink. Lofe e sjtuk langs d’r rank van de oeslo-fende jolve. Inne tunnel va sjtórmklanke. Ze blieve sjtoa. Kieke ziech aa en da noa de zieë. Tswai lu, ing jedanke. D’r waeg noa d’r+ horizon. Doa hant ze vrid mit. Kuete hei waal blieve. Duch d’r tunnel van ónendliegheet. D’r sjtórm drieft hön tse-ruk noa de sjtroas. ’t Angèle en d’r Free haode ziech vas inee.
In ing wieëtsjaf zetse ze ziech bij de vinster. Oeskiek óp de zieë. Óp ’t dusje sjteet ing sjelp mit ing keëts. Wen ze noa heem junt is de keëts ópjebrankd. ’t Angèle hilt ze teëje e oer.
‘De keëts brent óp. De zieë bliet.’
‘Nim ze mar mit,’ zeët d’r ober vrundlieg.
Zoeë junt ze noa hön vakanshuus-je. Sjpassieg. Jedraeve durch d’r sjtórm. E sjtuk zieë in de taesj. De zieë noa hönne horizon. Bis nieëks joar. Of wienieë dan óch.