Sjweëve

Óp d’r krismaat sjtunt werm de jeweunlieje kröam van alle joare. Doch trukt ’t ummer inne hoof lu. Óch d’r pap. Heë neumt ’t inne sjpatseerjank durch de kingertsiet. In inne ek van d’r plai ziet e jet nuits. Inne jroeëse kroam mit ing buun. Engele in alle tsoate sjtunt dróp. Va jroeës bis kling. Va wies bis sjwats. I bónkte klure. Óch de vluejele. Inne engel hat zoeëjaar inne propellor óp d’r ruk. Ze vertselle in ’t kót hön kris-jesjiechte. De Afrikaniesje jesjiechte is jraad aafjelofe. D’r pap loestert noa inne engel mit inne Reumiesje helm óp d’r kop. Heë vertselt jet uvver d’r Romulus en d’r Remus. Doa bejon de sjtad Rome mit. Ze woare kinger van ing Vestaalse jómfer, Rhea Silvia en d’r Jod Mars. D’r pap huet ziech e paar jesjiechte aa. Zoeëvöal tsoate engele. Mit bauw eenlieje jesjiechte. Neëver d’r kroam sjtunt ing vrauw en inne man. Ze verkofe engelebilder. Óch in alle tsoate. In ing doeës ligke zeks-jer mit veertjer. D’r pap jeld ziech ee. Heem brenne sjtrak tswai keëtse. De kinger kome óp bezuk. ’t Klingkink kan da engeleveertjer durch ’t tsimmer losse vleie. In alle tsoate. Mit ing jesjiechte van de lu die d’r nit mieë zunt. Die durch ós leëve sjweëve. D’r pap kriet inne sjtille laach i zie jezich.
‘Durch ’t tsimmer sjweëve. Wa oma?’