Sjtere-oge

Krismes sjtórmt kótterbij. De klokke en kassa’s kliengele. Sjtres en vräud riengele ziech. En da de rouw bij die ing jesjiechte. Va zoeëvöal joarhóngede. Ing sjwangere vrauw en inne man woeëde boese de duur jehaode bij inne herberg. Umdat doa e fes woar vuur lu die hön hoes sjlisse vuur vreëme. Tswai hierte oes Palestina vertselle de jesjiechte. Mit leefde uvver e Jude kink. Jebore in inne sjtal. Woa de mam en d’r pap waal ing plaatsj vónge. Mit inne voorbak. D’r troeën vuur d’r könnek va d’r vrid. E fes mit hoemoor va hierte. Heidschi boems beidschi boems boems. Jezónge mit e Bernhard-aksent. D’r pap mit zieng döatesj en vrung jenisse ‘t tejatersjtuk. Wie al zoeëvöal joare. Mit de jedanke an die d’r nit mieë bij zunt. Stille Nacht Heilige Nacht. D’r zaal zingt mit sjtere in de oge. Fluusterende leefde. Mit de jedanke an die mit zoeëvöal pieng. Wat hön nog allenäu tse wade sjteet. Óch noen klinkt hofnoeng. Kraf oes e lid. ‘`t is nog noëts zoë donker geweës of `t wurt altied weer leeg.’
Mit dat jeveul junt ze noa heem. De krisrouw mit weë diech leef is. De zörg vuur de mieljoeëne jetróffene va jewald. Veerhónged miljard a waffetsäug. Weltwied. Mit e jeveul van ónmach. Wat is hei aa tse doeë?
Óp de buun hange krisböl. Troane van ónreët in de kirch. Rampe in de natoer.
Krisböl luete óp. Tseje oog vuur al deë jewald. Zunt ing hank óp de sjouwer vuur ‘t leed um diech hin.
Mit dat jeveul junt ze noa heem. Sjtaeche de veerde keëts aa. Zoeë kót vuur krismes. ‘Zieëlieje Krismes.’ Fluusterend mit sjtere-oge. Tsezame kieke ze eróp.