Rungde

Drei moal d’r daag. Rónkjank mit d’r hónk. Mörjens. Middiegs. Oavends. D’r Joeëhan maat zieng rungde. De sjtroas eroes. D’r ek um. Uvversjtieje. Langs d’r hoarsjniejer. Durch ing vaat. E weëgs-je. Noa d’r busjrank. Hinger ’t foesbalveld um. Tseruk noa de vaat. Uvversjtieje. De sjtroas va zie hoes. Daag i daag oes. ’t Joar rónk. ’t Oavends jeet jemindlieg zieng vrauw mit. Jód vuur ’t sjloffe joa. Langs d’r sjtroaserank sjtunt dreksbek. Mit hei en doa d'r dekkel óp. Pratsjvol mit raeste va de krismes. ’t Hunke ruucht an inne bak.
‘Doa zitst besjtimd nog jet van inne knien in,’ zeët d’r Joeëhan.
An de anger zie leuft óch inne man mit inne hónk. Deë hat inne haosbank um mit lempjer. Ze junt oes en aa.
‘Kiek doa Joeëhan. Die lempjer.’
D’r Joeëhan laacht ins.
‘Vurrieje waech han iech inne hónk jezieë mit ing krismutsj óp.’
‘Hils te miech vuur d’r jek, man?’
‘Nae vrauw. En deë koeët ’t Jingle Bells bletsje.’
‘Noen jeleuf iech diech jans.’
Ze laache ins hatslieg. ’t Vingt aa tse reëne. Mit nase sjnei. Ze zunt jraad langs d’r hoarsjniejer. Ze drieëne um. D’r Joeëhan wiest noa ‘t jesjef van d’r hoarsjniejer.
’In zoeng kótte tsiet bin iech nog noeëts tswai moal hei langs kome.’
‘Dat zal ‘m vräue.’
‘Deë hat tusje krismes en Nuijoar doch nit vöal tse doeë. Zitst besjtimd hinger de vinster tse kieke weë allenäu langs leuft. Zal iech ins winke?’
‘Los ’t zieë, Joeëhan.’
Zieng vrauw trukt hem an d’r erm. Mit jroeëse sjritte lofe ze noa heem. Kalle en laache uvver ainfache dinger. Nog e paar rungdes hant ze vuur ziech. De letste in ’t Aodjoar. En ’t Nuijoar?
Jans jeweun. Jenóg tse laache, tse kriesje, tse leëve.
Jans bezónger. D’r jank van de tsiet.
Rungde noa rungde.