Bevroare weier

Inne sjaatser is d’r Joeëhan noeëts jeweë. Heë hilt evver van d’r sjport. I zieng kingertsiet hat heë ’t wal ins jeprobeerd. Wieër wie ing dikke lip en e sjtuks-je van d’r tsank is e nit kome. De ies-tsiet is in al die jong joare nit mieë jeweë wie foesballe óp inne klinge bevroare weier. Mit auw zökke uvver de sjong. Teëje ’t oesroetsje. Ieshockey óp sjong. Kling jeultjer. En vuural slidinge maache.
Tsezame zitse ze bij d’r tillevies. D’r Joeëhan mit zieng vrauw. Wen ’t mar jet van oranje is. Da zunt ze d’rbij. ’t Woar effe wenne zoeë kót noa de vasteloavend. Flot woare ze werm jans dri. De Olympische Spelen. Reët óp bij ing medallieë. De heng vuur de oge bij jraad nit. Sjaatse hant ze nit i hoes. Angesj hauwe ze die nog aajedoa in ’t tsimmer. Waal de zökke. Evver in de sjloebe.
Oes de kuche kunt d’r jeróch van eëtse-tsoep. Bij jiddes blik kriet me in ’t jesjef ing iesmutsj d’rbij. Vuur e paar daag hant ze tsoep i jen hoes. Mit sjmaach aese ze d’r telder leëg. De iesmutsje óp d’r kop. De vräud van d’r bevroare weier in e werm tsimmer.