Aesjermitwoch

D’r Vasteloavend vilt sjpieë dis joar. Evver d’r Aesjermitwoch is vrug. Daag van absjied. Van aesj. ’t Zoer van loslosse. Hu nit d’r daag noa ’t fes. D’r daag vuur ’t fes. Inne dónkele mitwoch mit ing vrugjoarzon. In ’t joar tswaidoezendnuuntsing.
De kirch vol. Wöad, moeziek. Inne lange deens. D’r absjied van d’r Lei. Mit an d’r sjloes inne Tirolermarsj. D’r Lei jans d’rbij.
An duur sjpilt zieng kapel inne prinsemarsj. En da is ’t sjtil. Ing ieëwieje sjtilte. Bis inne miensj aavingt tse klatsje. Óp ing zieë van applaus drieft d’r Lei voet oes zieng noabersjaf.
Dis joar inne Vasteloavend oane d’r Lei. Nit tse bejrieve. Doarum bliet d’r Lei d’rbij. Bliet ziene saxofoon klinke. In d’r ieëwieje Vasteloavend.