Um tse dele

De trekvuejel sjlunt hön vluejele oes. Kome tseruk. Uvver de jrenze. De rennere sjtieje óp de fietse. Vare oes. Vleie uvver de huevele. Jeboage óp de fietse. Sjnelheet.
D’r Hannes holt d’r fiets oes d’r sjtal. Oes d’r winktersjlof. Kunt lanksaam óp jank. Jenist ’t vrugjoarjeveul. Ziet de blomme in de berme. Jeël in ’t jreun. Huet ’t fleute va de vuejel. D’r Hannes veult ziech riech. Wie nog mieë lu. Vroeë mit d’r daag va hu. Heë lieët ’t zieë. Fleut mit de vuejel. Jrust de dörper. Winkt noa de lu. Dreëgt de daag óp heng. Vräud en leed. Tsezame inne leëvenswaeg. Zoeëwie de kneie. Beuje en sjtrekke. De pedale junt rónk. Sjtroalend óp d’r vrujje mörje. Tsevreie blik. Inne sjats um tse dele.
Óp de haofsjeet va d’r mörje sjmaacht ‘m de bóttram jód.  D’r Hannes zitst óp ing bank mit inne jroeëse oesblik. Jenist de welt. Uvver de jrenze. In d’r drek langs d’r waeg pikt ing meële. Heë wurpt e sjtuks-je broeëd in ’t jraas. De meële pikt ’t óp.
‘Um tse dele’, dinkt d’r Hannes.
Heë sjtiegt werm óp. ’t Letste deel va ziene toer. D’r ieëtsjte va dis joar. Wat ing vräud. Um tse dele. Mit nog mieë lu uvver deë waeg.
Leëvenswaeg.