Roem

Inne daag um ’t aese nit tse verjaese. ’t Drinke nit uvver tse sjloa. Óp zoene daag treffe ze ziech werm. Jet jonge oes de sjoeël va vruier. Vurriegs joar woare ze óch al doa. In dat jemuutlieje tsimmer. Van dat sjun hoes an d’r rank van d’r busj. Inne daag bij d’r Pee en zieng vrauw. Um e joar lang ziech doa-óp tse vräue. D’r sjpatjeerjank langs roesjende baache. Fleutende vuejel. D’r jeróch va denne. Ziech de bee sjtrekke in ing hut. Um bij tse tenke. In ing hoots-zeëjerij weëde ze bij-jekald uvver deë beróf. Dat deed hön jód. De jonge oes ’t richtieje HOOTS. Jroeës jesjraeve. D’r Lei, d’r Lou, d’r Wiel, de tswai Pee’s.
Ze verjaese nit ing foto tse maache. Óp de de langste bank van de welt. Ze zitse kót neëveree. Jenóg plaatsj bliet uvver. Alling jet winniejer wie ’t vurriegs joar. D’r inne of d’r angere mós jewase zieë. Evver ier de janse bank jevöld is, hant ze nog jans jet joare tse joa.
Ze vertselle, laache, sjwieje. ‘t Tsiefer nuung oes ing wiets bliet hange. Ónjewis bliet de tsiet vuur hön. Klinger de tsiet hinger hön. ’t Is jód dat ’t e verjroeës-jlaas jieët. Zoeë kan me nog jet losse wase.
Wie dan óch. D’r jroeëse leëvens–‘Roem’ oes de kingertsiet weëd e ‘Ruempje’.
Vöal plaatsj broeche ze nit mieë. Um ziech tse vräue óp dat Ruempje.