Sjoeëlbanke

Dis joar hingt jee dóch tusje de beum. ‘De scholen zijn weer begonnen’. Woa me al langer bang vuur is, is passeerd. De sjoeël jeet nit mieë óp. Tse winnieg kinger. De manslu zitse óp de bank. Oane dóch boave hönne kop. Bij hön zunt evver manslu d’rbij kome. De bank is tse kling woeëde. E paar man neëme ziech inne klapsjtool va heem mit. Ze dinke draa um zelver ing bank d’rbij tse maache. Jraad is ing bus jesjtópd. Doa sjtieje de kinger oes ’t dörp i. Ze junt noa ing sjoeël in de sjtad. Jiddere sjoeëldaag weëde ze jehold en braad.  
‘Sjtrak kome ze tseruk,’ zeët d’r Paul.
D’r Hain knikt.
‘En doa jeet ’t um. Hei kanne ze sjpieële.’  
D’r Paul hilt mit e paar man ’t jesjefje óp. Dat hat al ing tsiet zieng plaatsj in d’r jank van de sjoeël. Me kan doa van al krieje. Va bruedjer bis poszieëjele.  Ze kanne d’rmit rónk kome. In anger lokale is plaatsj jenóg um bijenee tse kome. Ziech tse bejieëne. E paar lokale hant ze doavuur durchjebraoche. Doa kan óch de harmonie prove. Dat dunt ze tsezame mit ing oes e anger dörp. Die wessele ziech aaf. Um ’t joar hei, um ’t joar doa. Zoeë is nog vöal meuglieg. De manslu zunt ’t kloppend hats van ’t dörp. Ze hant tsiet jenóg um jet tse óngerneëme. En vuural zin. Um ‘t dörp tse losse leëve. Hönne nuie plan is um van auw sjoeëlbanke ing bank vuur d’rbij ónger de beum tse maache. D’r Al is sjriener jeweë. Heë sjtelt ziech reët.
‘Iech vang al aa. Zoeëvöal tsiet hant vier nit mieë.’
D’r Sjir jeet óch sjtoa.
‘Joa, vier zunt óp leëftsiet.’
D’r Chris laacht ins.
‘Wat-s te nit zeës. Losse vier de nui bank zoeë neume: Vier zitse óp leëftsiet.’  
De manslu sjpatsere noa de sjoeël. Um de banke tse bekieke. Ze neëme ziech de tsiet.