Verbónge

D’r koer jeet dis joar in de kristsiet noa e zörghoes. Krislidjer zinge. ’t Zunt lu óp leëftsiet. Ze zinge al jans jet joare mitee. D’r pap hat ziech vuur kótsem bij hön aajesjlaose. Zieng döatesj vónge ’t óch e jód iedee. Zicher noa ’t absjied van de mam. In inne jroeëse zaal zitse ze bijenee. De lu van ’t hoes en hönne bezuk. Inne jroeëse adventskrans sjteet óp inne sjtender. Ing keëts brent. D’r koer zingt bekankde krislidjer. De lu zinge mit. Ze jenisse d’r kaffe en ’t kris-jebek. An e dusje zitse inne jónge man en ing vrauw. Ze hat inne koelhankdóch óp d’r sjoeës. D’r man lekt de heng óp d’r dusj.
‘Sjun wa mam?’
Ze laacht vuurzichtieg. Lanksaam sjtikt ze heur heng oes. Ze pakke ziech vas. Heë sjtrieëlt ze. Aod en jónk. D’r koer zingt ‘Alle Jahre wieder’.
D’r pap kiekt noa ’t dusje. Waad effe mit i-zetse.
‘Kommt das Christuskind’.
Heë zingt werm mit. Vräud ziech óp heem. Óp zieng kinger. Kiekt deë middieg nog döks noa de mam en heure jong. Verbónge heng. Um tse zinge. Mieë wie inne middieg. Bis wied an duur.