Fesmond

D’r fesmond is aajebraoche. Jroeëse jesjefter sjalle ’t oes. Fes van de feste. Lempjer sjienge. Böl drieëne. Jesjenker lokke. D’r Tinterkloas en d’r Krisman i polonaise. Kröam vol van aese, drinke. Lu óp de bee. Ze jenisse ’t fes. Inne mond lang.
D’r pap zukt ziech inne waeg tusje de kröam, de lu. Moeziek sjpilt. ’t Maat vroeë.  
Óngenaa inne toer drieëne fiejoere rónk. D’r Joeëzef mit ’t Maria en hön kink. De hierte en de sjöaf. In inne ek van d’r plai. Besjaide. E klokkesjpel klinkt. Inne hiert leëst de kris-jesjiechte vuur. I loemele jekleid. De jesjiechte van alle tsiete. Ze bliet rónkjoa. Zoeëlang ze vertseld weëd. Inne engel zammelt. Krismes vuur erm lu.
Tswai keëtse brenne. Ze sjienge. Keure de lu. Va wiedvoet bis kótbij. Alle lu.
D’r pap nimt d’r sjien mit noa heem.
Tswai keëtse.
Fes va vrid. Mieë wie inne mond.