Wies

Haze hinger vinstere. Aier tsere sjtruuch. D’r oeësterhaas óngerweëgs. De poasjjesjiechte tseecht ziech.
D’r aavank van de Jouw Waech. Nog paars. ’t Jeël wies van de Oeëstere sjteet veëdieg. Ing sjtrief blauw leuft al ing tsiet d’rdurch. Boes en vaaste van oeëts. Luezoeng zukke vuur leed. Nit ópjeëve. ’t Jouwe tseecht ziech in ’t óngerweëgs zieë.
’t Vrugjoar kunt mit ing werm zon. Knuup an beum en sjtruuch basjte óp. Blui va vräud. Maizusjer bluie in ’t jraas. Wies i jreun. E kink plukt ze. Leuft d’rmit noa de mam. Sjtikt de hank umhoeëg.
‘Wat leef kink.’
Ze laache. Ing vrugjoar-sjats.
D’r aavank van de Jouw Waech. Nog paars. Blauw jeël vane an de hoezer. Hinger ing vinster hingt e kink ing foto óp. De hank van ing vrauw. I pratsj en blód. Jekrömd. Sjrónge in de palm. Jeknakde leëvenssjtreep. Neël jelakd. Roeë um va tse haode. Inne naal jesjplaese. Va leed. Jewald. Nit tse bejriefe. Inne naal van ’t kruuts. Leed en hofnoeng.
D’r sjloes van de Jouw Waech. Wies i paars.