Jlietser

De kóffere hat e i-jelane. D’r Jean kiekt nog ee moal durch de vinster noa d’r jaad. Paarse herfsblomme luete óp. Ing noajoarkluur. Ze uberasjt hem jiddes joar. Inne jrós an hem, ier heë vertrukt. Noa ’t zude vuur ’t lit in de winktertsiet. Jiddes joar kome i de letste waeche van d’r zommer paarse tiepeltjer oes jen eëd. Dis waech woare ze durch d’r reën platjeduid. Doch e paar daag zon lieët hön reët sjtoa.
Jlietser in de sjtroale van de zon. Dat is wat heë mit nimt. D’r jlietser. De kluur kunt en jeet. D’r jlietser bliet. Zoeë ziet heë ’t leëve. Jlietser. ‘t Alles en ummer. D’r oerknal van ’t besjtoa. ’t Sjilderij van ónendliegheet. Zoeë veult heë ziech. Moaler in de tsiet. D’r Jean sjluust de duur. De noaberlu sjtunt a jen duur. Ze sjtaeche de hank óp.
‘’t Weëd werm vrugjoar,’ zeët e.
Ze jeëve ziech e puutsjhenke. Leëvenswermde. Heë sjtiegt i.
‘Vier zient ós.’
Vieët d’r huevel eraaf. Inne voeëjel in de sjtroale van ’t lit.