Noel

Ze kanne nit wade mit bijenee kome. De tswai breur. Jans jet joare aintseljenger in d’r óptsóg. De letste tswai joar zunt ze nit wieër kome wie ing rungde rónk d’r kuchedusj. Mar dis joar jeet e werm trekke. Inne richtieje tsóg. Doa zitse ze werm in de kuche. Óp d’r dusj likt e jroeës sjtuk papier. En jet um tse sjrieve. Midde dróp is inne tsirkel jetrókke. Doa sjteet de sjnapsflesj i. Tswai jleës-jer d’rneëver. In de flesj zitst nog jenóg van ’t vurriegs joar. Ing tsiet kieke ze ziech aa. Sjtare aaf en tsouw noa ’t sjtuk papier. Dat bliet leëg. Jing letter kunt dróp. ’t Vilt hön nuuks i, wat ze in d’r óptsóg kanne oesbilde. Dat is sjlim. Nuuks vuur d’r óptsóg. En d’r sjtóp bliet óp de flesj. Wat ’t mieëtste pieng deed is ónjewis. D’r Allewies wil doa als ieëtsjte jet aa doeë.
Heë zeët ee woad: ‘Nuuks’ en sjrieft ing jroeëse noel.
D’r Jean wil nit hinger blieve. Sjrieft óch ing noel. Noen kan d’r sjtóp van de flesj. D’r Allewies huft ze óp. An d’r tsirkel tseechent d’r Jean inne sjtats.
‘Noel komma noel,’ ruft e.
‘Noen kanne vier nuuks drinke,’ zeët d’r Allewies.
D’r Jean drieënt ’t papier um. Ze vange aa tse laache. En dat sjrieft d’r Jean óch dróp.
‘Jet um tse laache.’
De sjtiemoeng sjtiecht in de kuche. Ze hant jet vuur d’r óptsóg. D’r Jean mit ing noel en ing komma. D’r Allewies d’rneëver mit ing noel en e sjlid, ‘um tse laache.’
Oes jewunde lofe ze werm ing rungde rónk d’r dusj um d’r tsóg tse prove. Wen d’r Jean noa heem jeet, zetst d’r Allewies  de flesj in de kas. Jenóg vuur ’t nieëks joar. ’t Papier is werm umjedrieënd. Noel komma noel kunt boave. De jleës-jer hant hön werk jedoa. En ’t laache is vuur de tswai breur.