Aarre

’t Is meuglieg. Inne winkter mit sjnei. Tswiefel loos de vlokke sjmiltse ier ze óppen eëd woare. Mar jeleuf lieët sjneie. Zoeë jónge ’t Bertie en d’r Wiel vuur tswai joar eroes. Noa de natoer woa al bejint en tseruk kunt. In ing sjneilandsjaf.
Zoeë wie doe junt ze óch noen. E klingkink jeboare. Vlokkenuits sjweëft binne. ‘Aarre.’
Inne naam oes ing sjneiwelt. Sjatse wies.
Tse vós junt ze durch ’t veld langs d’r busj. Erm in erm. Noa ’t wónger van ing naat. Inne mörje. Noen heem.
Inne middieg um tse drage. Hoedtsaart. Leëvensfrisj. I hön erm va durchjeëve. I leëvensdaag.
Ze kieke ziech aa. ’t Bertie en d’r Wiel óngerweëgs. I sjnei. Noa wies ónbesjraeve blad.
Ieëtsjte sjritte van d’r Aarre. Oes d’r sjoeës.
Sjpore in ieëwieg landsjaf.