Jaad

De broeng bukkebleer winge intsel oes de hek. Reste nog va d’r winkter. ’t Vrugjoar tseecht ziech in d’r kalender. Evver nit in ’t weer. D’r jank noa de Jouw Waech is mies. Hu d’r zamsdieg sjleet de troerklok. Me verzammelt ziech in de kirch vuur ’t absjied va d’r Kep. Inne bejrif vuur de noabersjaf en d’r voesbalkloep. Heë hauw vöal andach vuur de lu in ’t zörghoes. Sjtoots óp ziene jaad. Vertsellet jeer uvver de fuchsia’s. Die hauw e mitbraad oes Amerika. Noa zie bezuk an famillieë. Ing sjpas um de blui tse zieë. Heë verzörjet ze jód. Jravet ze i um tse losse uvverwinktere. Rónk de ieshillieje werm in de pöt an duur.
Dis vrugjoar blieve ze i jen eëd. D’r Kep is d’r jank va zieng vrauw jejange. Ze jong e paar joar jeleie d’r letste waeg.’t Billa en d’r Kep. Tswai name in inne oam. Ze zalle blieve wie betrókke lu. In de blui van de fuchsia’s. Kluurriech. Blieve in d’r sjunne jaad neëver ’t voesbalveld. Óp d’r Kaffeberg.
’t Billa en d’r Kep. Tsezame in d’r ieëwieje jaad.