Sjtool

D’r Oeësterhaas hat zie werk jedoa. Kinger vräud braad. ’t Sjpel va versjtaeche in d’r vrugjoarjaad. Klure-sjtroale. En da tietsje. Mit of oane foetele. Zoeë óch bij ’t Bertie en d’r Wiel. Mit de kinger bijenee. Rónk d’r dusj. Noa ’t aese hant ze e mengelsje jemaad va kartong. Mit haze dróp jemoald. En jidderinne hat jet va zieng jesjónke aier dri jedoa. ’t Bertie en d’r Wiel neëme ’t mit noa ’t zörghoes. Doa bezukke ze ’t Trudy, ing nieët van ’t Bertie. Het weëd al ing tsiet doa verzörgd. Sjtil kiekt ‘t vuur ziech oes. ’t Bertie en d’r Wiel jeëve ’t Trudy inne knoevel. De oge sjtroale. ‘t Bertie jieët ‘m ’t mengelsje.
‘Dat hant de kinger vuur diech jemaad, Trudy.’
Het laacht.
‘Da kanne vier óch tietsje,’ zeët d’r Wiel.
En dat dunt ze. Vuur ’t Trudy is ’t zoeëjet wie de kingertsiet. En dat vertselt ’t óch. Hónged en ee. De tsiet va heem. E werm jeveul. Wen ze noa heem junt, winkt ’t Trudy mit ing hank. De anger hilt ’t mengelsje vas óp d’r sjoeës.
De kingertsiet en auwerdom. E jans leëve. In inne sjtool.