Ies

De temperatoer weëd zommerlieg. Da zunt de banke ónger d’r boom óch mieë bezatse. Noa de ieshillieje hant de manslu van de bank de zommerblomme an de lampepöal ópjehange. ’t Hat ing tsiet nit jerend. Doarum mós me teëje d’r oavend de plantse wasser jeëve. Dat rejelt d’r Karl.
‘’t Wasser is bij diech i jouw heng,’ zeët d’r Dris teëje hem. Jiddes joar rejelt dat inne angere. In de loof va de tsiet hat d’r Dris vuur d’r wasserman de nuedieje name bedaad. ‘Wasserkop, jiskan, fleutkessel, d’r emmer, sjprietser’.
De blomme hant jee klage. Ze zient frisj oes. Jód in de kluur. Doa zunt ze allenäui sjtoots óp. De blui van ’t dörp. D’r Hain kunt mit inne vuursjlaag um inne sjpatseerjank tse maache. Boese ‘t dörp um. Durch de velder.
‘Iech han ing nui kótte bóks,’ zeët d’r Dris. ‘Die jon iech miech aadoeë. Dat is jet vuur d’r sjpatseerjank.’
Lang broeche ze nit óp ‘m tse wade. Sjtaats kunt d’rmit aalofe. E applaus klinkt. D’r Dris darf vuuróp lofe. Wen ze langs inne boerehof kome, bliet e sjtoa.
‘Hat uur dat jezieë? Ze verkofe hei ies. Dat han iech allang nit mieë jehad.’
In inne sjtal kan me ’t ies jelde. De manslu neëme e ies vuur óp de voes. Ee böltje in e sjuutsje. Alling d’r Dris nit. Deë wil tswai böltjer. D’r Karl bekiekt ‘m ziech ins.
’Is dat nit tse vöal, Dris?’
‘Ao wat. Bij diech is ’t wasser i jouw heng. En bij mIech ‘t ies.’  
In ing wei sjtun sjteul. Versjillende zunt bezatse. Vuur de manslu is nog jenóg plaatsj. Mit sjmaach aese ze ’t böltje ies. D’r Dris mit de tswai böltjer deed natuurlieg langer druvver. Evver heë hat nit durch dat ’t tswaide böltje an ’t sjmiltse is. ’t Druupt an de ónger zie van ’t sjuutsje óp de nui kótte bóks. D’r Karl ziet ’t als ieëtsjte.
’’t Ies is bij diech i jouw heng. Iech zouw ieëder zage: ’t leuft diech oes de hank.’
Mit inne laach in ’t jezich junt ze wieër. D’r Dris leuft noen hingenaa mit vlekke óp de bóks. Hei is ’t letste woad nog nit uvver jekald. Zicher nit durch d’r Karl. Vuur dat ze werm tseruk zunt bij de bank, hat e al döks jezaad: ’t Weëd inne lange hese zommer. Wa Dris. Um tse sjmiltse.’