Sjiek

Vöal sjleëg hat d’r makelaar nit nuedieg um ’t sjild noa jen eëd i tse hauwe. ’Te Koop’ sjteet dróp. Sjleëg va noen. In de eëd mit erinneroeng va vruier. Wie al bejon. Ze trókke i. ’t Traud en d’r Haar. In ’t hoes va hön jeluk. Joare va vräud mit de kinger. E deel van de noabersjaf. Vräud en leed. Tsezame. Bis ‘t mit en mit  sjtiller woeëd. Absjied noa absjied. Nui lu neëme de plaatsj i. ’t Traud bloof nog uvver. Bis deë middieg me heur óppen sjtroas vong. ’t Zörghoes is noen zie heem.
De rolsjleëg vuur de vinstere zunt al waeche lang tsouw. Wieëmuedieg ’t hoes. ’t Waad óp nui lu. Mit ing nui jesjiechte. Ze bejint mit e sjild van ’t kantoer ‘Chique.’ Joa sjiek. E intsel woad in d’r vuurjaad. Jans ’t Traut. Um tse misse.