Elve

In ’t bucherjesjef is bij d’r aavank van de sjoeëlvakans jet bezóngesj tse doeë. E nui bóch is tse krieje. Hu d’r ieëtsjte daag. ’t Is jetseechend en jesjraeve durch ’t Margot. Het is oeëts hei noa jen sjoeël jejange. D’r Wiel kan ’t ziech nog erinnere. Heë jeet mit ’t Bertie d’rhin. Me kan vroage sjtelle en loestere. ’t Is intressant. E bóch vuur jónk en aod. Uvver de natoer va kótbij. Woa vier zörg vuur hant.
Um tse dele. Plantse en dere. Woa elve woeëne. Jans miensjlieg.
Um óp zuk tse joa. Elve i diene eje jaad. Eje noabersjfaf. Die diech an de hank neëme. Durch ’t park van ’t leëve.
De klingkinger van ’t Bertie en d’r Wiel kome sjtrak óp bezuk. Ze neëme besjtimd de sjoeëlrapporte mit. De oma en d’r opa zal hön beloeëne. Dat sjteet vas. Zicher mit ’t nui bóch.
Um óp waeg tse joa. Mit de elve. E rapport vuur ’t leëve. Mit d’r naam van ’t Margot. Inne jrós hat ’t d’rbij jesjraeve. Vuur d’r lierer va vruier. E leëvensrapport vuur zieng klingkinger.