Drei

Tse vós noa Kölle zouwe ze joa. Ze lose ’t evver bij zinge. Woare va zinnens d’r tsóg tse neëme. Drei vrung. Doe koam corona. Oessjtel. En vuur inne aafsjtel. Noen sjtunt ze bij de Rien. Tswai vrung um d’r inne tse iere in absjied. E jediech drieft mit. Óp de jolve va erinneroenge an vrundsjaf.
Kölle in d’r zommer. Oane d’r jlans va d’r vasteloavend. Inne inkele Tünnes en Schäl. Jet sjlajere i discoklank. Kölsch en blootwoesj. En jans jet lu. Óngerweëgs va brouwerij noa brouwerij. In alle meuglieje sjpröach. Mit winnieg Kölsche klanke.
De tswai kammerade junt in d’r sjtroom mit. Raeste i kneipe en bejieëne jet va vrundliegheet. Inne dans va bloeëse vus. Sjtiegt oes de eëd óp.
Noa de naatsrouw sjtunt ze nog eemoal  bij ’t wasser. Sjouwer a sjouwer. Adieë. Blieve in ’t drieve. Mit hön dreie.