Besjtelle

De ov kaat hant ze al ing tsiet nit mieë jebroechd. Doa zunt nog jet vrij reze-daag dróp.
‘Zouw e vier nog ins inne daag mit d’r tsóg joa, Joeëhan,’ zeët ’t Lieza.
Doa is heë wal vuur tse vinge. Inne daag dróp oes. Noa ing sjtad nit tse wied voet. Óp ’t sjtation haode ze de kaat vuur d’r apparaat. Ze duie óp ‘ophalen bestelling’. Mar óp ’t sjerm passeert nuuks. Tsieg moal jeduid. ’t Wirkt nit. Ze kanne inne nommer drieëne. Evver vuur dat d’r Joeëhan d’r tillefoon oes jen taesj hat en d’r nommer duit, kunt d’r tsóg al aa. Da mar jing vrij rees. Ze junt mit d’r roeë-wiese tsóg en mósse bij ’t nieëkste sjtation uvversjtieje in d’r blauw- jeële tsóg. Doavuur mósse ze ziech aafmelde bij d’r poal en aamelde bij d’r angere. Flot zunt ze bij de sjtad. Aafmelde bij d’r richtieje poal. Bij d’r oes-jank sjteet ing janse rij pöats-jer. Ze mósse de kaat d’rvuur haode. Mar ’t pöats-je jeet nit óp. Ing roeë lamp brent. D’r Joeëhan dinkt a druvver klömme. Jeluklieg kunt inne vrundlieje miensj.
‘Mit wat vuur tsóg zunt uur kome?’
‘Mit d’r roeë-wiese en d’r blauw- jeële.’
‘Da móst uur ’t pöats-je han mit de blauw-jeële kluur.’
Noen zient ze de klure pas. En ’t sjtimt. ’t Pöats-je jeet óp. ’t Lieza zuet ins.
‘Roeë wies, blauw jeel.’
‘Joa Lies en jeel jreun van erjere. Losse vier d’r daag mar wieër zelver iklure.’
En dat dunt ze óch. Inne daag nit um óp e sjerm tse duie. Bij diech zelver tse besjtelle.