Friets

Heë sjpatseert jeer mit zie hunke. De rónkjeng va d’r daag. Mit inne laach. Zieng vrundliegheet sjtikt aa.
‘Daag Friets. Wie jeet ‘t?’
‘Jód!’
Ummer jód. De zonnieje zie van ’t leëve. En da kunt inne kwinksjlaag.
D’r Friets. Va hatse inne fietser. Mennieje fiets hat e jemaad. Zelver inne jouwe renner. Fietset vuur ’t Limburgs Kampioenschap. Tusje jroeëse name. Varet als technieker bij profs mit.
Bij hem is vöal meuglieg. Sjpilt als figurant in inne film mit. Hat d’r kompjoeter flot ónger de knei. En sjaaksjtukker weëde i zieng heng leëvend.
Bis de letste waech in aujoes. Zieng rungde jevare. ’t Sjpel jesjpild.
’t Sjaakbord leëg. Zieng HATSLIEGHEET bliet. E sjtuk mit jroeëse lettere.
Dank Friets.