Vluejel

Da doch nog ing werm zonnieje waech. In d’r sjtats van d’r zommer. ’t Kunt jód oes. En wie. Jraad bij ’t weie-fes. Ejentlieg hant ze nog ummer jeluk jehad. Jód weer bij ’t dörpsfes. Mar noadat ’t weer de letste tswai monde teëje vool, woar me bang dat ’t in d’r tseptember óch zoeë zouw zieë. De moeziek sjalt. De lu zitste ónger de obsbeum. Va wieds kan me de festuen hure. En doa kome óch de lu vadan. Van alle wieë en zieë. D’r Jean bekiekt ‘t ziech ins va hinge de vinster. Heë wees wen ’t fes is, da is d’r herfs óngerweëgs. Zitst ’t vuur hem werm dróp hei in ’t dörp. De rees noa ’t zude kunt kótterbij. Heë bedinkt ziech wat e zal doeë. De wei is ‘m tse vöal krach. Inne sjpatseerjank noa d’r kirchplai hat e jisteroavend jemaad. D’r toneelverain sjpillet werm e jelui sjtuk. Zoeëwie alle joare bij ’t dörpsfes. Zoeëjet jeet heë óch doeë. Jet wie alle joare. In d’r vuurjaad zetst heë d’r sjildereëzel neer. Vingt aa tse moale. Ing kluur. Bloa. ’t Janse sjilderij i lieëte sjtrich. Rouw sjtreum in ‘m. D’r sjal oes de wei jeet an ‘m verbij. Heë moalt nog inne voeëjel in de vlóg. Wies. D’r Jean sjweëft mit. E kink kunt noa d’r vuurjaad.
‘Kiek, inne voeëjel.’
Het wiest noa ’t sjilderij. De mam sjteet óp d’r sjtoep. De sjtim van ’t kink klinkt. D’r Jean huet ze. Ze uvversjtiegt vuur hem de fesmoeziek. Heë jieët ’t kinke d’r pienzel mit de bloa verf.
‘Sjrief mar dróp ‘vuur miech’.
‘Mama, iech krien d’r voeëjel.’
’t Sjilderij druegt in de zon. Sjtrak kan ’t kinke ‘t kome hoale.
Blauw va rouw. Óp inne vluejel sjteet ‘vuur mieg’.