Rees

Zamsdiegmörje vingt d’r herfs aa. ’t Moment van d’r Jean um noa ’t zude tse vare. Tserukrees of hinrees. Dat lieët e in ’t midde. Heë neumt ’t lever d’r waeg noa ’t lit. Wen de daag hei werm lenge, vingt e hei óch werm ziene waeg.
Jister in de noamiddieg hat e de kóffere jepakd. Nog inne sjpatseerjank in d’r trengel jemaad. Mit jet winke, hank sjudde, laache.
‘Jouw rees, vier zient ós,’ klinkt durch de sjtroas.
D’r herfs is tse zieë, tse ruuche, tse hure. I klure, i jeróch va verjoa, i ritsele va drueg bleer. E jediech óp ziech. Lieteratoer, moeziek en bild.
’t Jieët d’r Jean e jód jeveul. Heë veult ziech d’rbij heem. Kiekt nog ee moal oes uvver de landsjaf. De natoer. Doa woa al bejint en tseruk kunt. Joa d’r aavank. Ing kingertseechnoeng. Dat is ‘t. Heë  huet moeziek. Heë nimt ’t mit óp zieng rees. ’t Ieëtsjte wat e doa zal moale. E kluresjpel mit bejinnende pienzelsjtrich va kinger. Zuver, kloar mit al in ziech. Heë sjtiegt i. Lanksaam d’r huevel eraaf.
Ing sjpieëldoeës klinkt.