Ummezuns


Dat hauw me bedaad in de noabersjaf. Vier dunt inne daag sjpelsjer va vruier. Hoepele, kaodsjpringe, kniete, blik-en zaklofe. Allenäu vuur de sjpas. Kluur an de noabersjaf. Dat sjteet óch óp e jroeës sjild. Óch ’t Lieza en d’r Joeëhan hauwe ziech jet bedaad. Naam van ing pop en eëtse in inne pot roane.’t Lieza hauw de pop nog van ’t kiene vuur inne jouwe tswek.
‘Has te al inne naam, Lies?’
‘Joa, mar iech zaan ’t diech nit. Doe vermoels diech.’
D’r Joeëhan sjud e paar pakker eëtse oes óp d’r dusj. Heë vingt aa tse tselle.
‘Ee, tswai, drei…..een-en-achtsieg.’
Doa jeet de sjel.
‘Joeëhan kiek ins weë doa an de duur is.’
Heë leuft noa de duur.
‘Een-en-achtsieg, een-en-achtsieg, een-en-achtsieg.’
Maat de duur óp. ’t Is d’r bekker. Heë jieët ’t broeëd aaf.
‘Danke. Adieë wa.’
Maat de duur tsouw. Bliet midde in d’r jank sjtoa.
‘Tswai-en-achtisieg? Nae een-en-achtsieg. Nae.’
Heë wees ’t nit mieë. Lekt ’t broeëd óp d’r kuchedusj.
‘Noen kan iech werm óppenuits aavange.’
‘Dat broecht doch nit ezoeë jenauw, man. Meens te dat ’t inne jeet noa tselle?’
‘Wen iech jet don, wil iech ’t jód doeë.’
In ’t tsimmer vingt e werm aa tse tselle. ‘Ee, tswai, drei…..dreihónged drei-en-zessieg.’
‘Joeëhan, wens te….’  
Heë tselt heller durch: ‘drei-hóngedveer-en-zessieg.’
‘Joeëhan!’
Mar heë jeet nog heller durch. Heë keëkt ’t bauw.
‘Joeëhan de vinster sjteet óp. De janse sjtroas wees wievöal eëtse doe in d’r pot has.’
Dat is vuur hem tse vöal.
‘Iech jef ’t draa. Vier losse ’t mar bij d’r naam roane van de pop. Da jeet e bij de vinster sjtoa.
‘En de póp hitsjt Marietsebiel.’
Wen ’t sjtroase-fes aavingt, sjtunt bij hön jing póp of eëtsepot an duur. ’t Ruucht waal noa eëtse-tsoep. Die weëd oes-jedeeld. Jenauw wie de sjpas, ummezuns.