Heem

An d’r dusj zitse en eroes kieke. Werm ins inne reëne zóndieg. Jries loeët. Naas de sjting. Bleer kleëve vas. Lestieg um tse kere. E inkel blad hingt nog an inne sjtroech. Waad óp d’r wink. Um drueg durch de loeët tse vleie. Tsirkele noa ’t ónbesjtimde. Um tse lande. Jekeerd in de tsiet. Zie heem.
D’r pap bekiekt ’t ziech. Jries en mies an duur. Binne werm. D’r adventskrans. ’t Bild va jebórjeheet óp ’t dusj-je mit de foto van de mam. De ieëtsjte keëts brent nog nit. Heë trukt ziech d’r jas aa. Wilt d’r zóndieg an duur preuve. Deet ziech d’r kraag umhoeëg. Zetst zieng sjritte in ‘t mies. ’t Bild va mismód. Um tse joa zage: hod mód. Heë sjpatseert jet sjtroase durch. Kunt werm heem. Um ziech tse werme an de ieëtsjte keëts. Óp waeg noa de angere keëtse. Die zóndieje zunt óngerweëgs.
An duur vleit e blad oes d’r sjtroech. Óp waeg in d’r oam van d’r wink. D’r pap sjtikt de keëts aa. Vuur allenä die e heem zukke.