2016fibberwII(laat u voorlezen!)

Sjien

De duur van de wieëtsjaf sjteet óp. Dr confetti kleëft an ’t jebun. De ballonge leëg jelofe. Raeste hange an d’r plavong.  D’r wieët en zieng vrauw sjroebe. D’r vasteloavend mit d’r beerjeróch de duur oes. De moeziek oes-jeklónke. De vasteloavendswólk voetjedraeve. Bis ’t nieëks joar. Wievöal daag nog?
De tieëk blinkt werm. De jlazer ring jesjpeuld. D’r vasteloavendsposter hingt sjeef an de moer. ’t Jezich hinger ’t maski. Vöal sjien. D’r kuunsler hat doa oog vuur.
D’r ieëtsjte kónd kunt eri. Heë biest inne herrik. Zoer um d’r vasteloavendsabsjied zus tse losse sjmaache.
Óp d’r rabbee hat inne óp de moer e hats jemoald. ‘I love D B, Dave Bowie’. Drónger sjteet durch inne angere jesjraeve i kling lettere. ‘Vöal sjien. Jef mar B D, Bob Dyllan. Vöal sjtroale.’
 An de tieëk zitse al jet mieë lu. Ze drinke d’r kater voet. Sjpeule d’r nieëkste vasteloavend kótterbij. Wie ‘t sjiengt .