Fietslempje

Hu óp d'r donnesjdieg maat d'r Hannes jeer inne fietstoer. Drei-entswantsieg fibberwaar. Of 't  weer muet vies teëje valle. Tse naas, tse kaod. Hu is d'r daag va ziene kammeraad, d'r Jan. Óngertusje al vunnef joar oes-jevare. 't Zitst d'r Hannes mit. 't Weer nit tse vies. Inne klinge toer zitst wal dri. Wie jiddes joar zetst heë ziech hu d'r helm óp va ziene kammeraad.
In de dörper is vöal jetseerd. Vasteloavendsklure. D'r Hannes veult jet va sjtiemoeng kome. Urjens óp inne plai bliet e sjtoa. Heë pakt ziech e fietslempje oes de taesj. In d'r duuster bingt e dat jemindlieg um inne erm. Noen an d'r helm. An ing vinster hingt e bild. E kink kiekt 'm frisj en freulieg aa. Laachend. Tseng natuurlieg. Vol vräud óp vasteloavend. I klure um nog oes tse pakke. 't Maat nuisjierieg.
D'r Hannes vieët wieër. Hu inne kótte waeg.  Inne janse toer vuur ziene kammeraad. 't Lempje óp d'r helm jeet oes en aa. E pitsjoog eróp noa d'r Jan. Noa e paar sjtundsjer fietst heë bij ziech heem werm de sjtroas eri. D'r jeróch va poefele bejieënt hem. D'r Joeëhan klopt óp de vinster. Heë kunt eroes mit ing sjóttel poefele.
'Doa darfs ing poefel koare.'
't Sjmaacht 'm. De tsiet is aajebraoche. Va sjelleboom, monneka, trom. Waesjbred, lampekap. Al wat rolle kan weëd mitjejsleeft. Kingerwaan, trappeleufer, kapsjtok óp redjer. Duur in, duur oes. Hingeree, neëveree, óngeree, durchee. Drei daag um ziech aa tse kieke. De trengele.